De Grondstellingen van Christian Science

  1. Als aanhangers van Waarheid aanvaarden wij het geïnspi­reerde Woord van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven.

  2. Wij erkennen en aanbidden één oppermachtige en on­eindige God. Wij 
erkennen Zijn Zoon, de ene Christus; de Heilige Geest of goddelijke Trooster; en de mens naar Gods beeld en gelijkenis.

  3. Wij erkennen, dat Gods vergiffenis van zonde bestaat in de vernietiging van zonde en in het geestelijk begrijpen, dat het kwaad als onwerkelijk uitwerpt. Maar het geloof aan zonde wordt gestraft, zolang het geloof voortduurt.

  4. Wij erkennen de verzoening van Jezus als het bewijs van de goddelijke, werkdadige Liefde, die de eenheid van de mens met God ontvouwt door Christus Jezus, de Wegwijzer; en wij erken­nen, dat de mens wordt verlost door Christus, door Waarheid, Leven en Liefde, zoals gedemonstreerd werd door de Profeet van Galilea in het genezen van de zieken en in het overwinnen van zonde en dood.

  5. Wij erkennen, dat de kruisiging van Jezus en zijn opstanding dienden om het geloof op te heffen tot een begrijpen van het eeuwige Leven, van de alheid van Ziel, Geest, en de nietsheid van de stof.

  6. En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed 
in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein 
te zijn.

Uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift
van Mary Baker Eddy, blz. 497